Nyhetsbildet – Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg! Spre denne informasjonen – websiden – videre!

Obamas tildeling av Nobels fredspris

Posted by Fredsvenn den oktober 22, 2009

Chomsky: US Supported Indian, Pakistani Nuclear Programs

latuff1

latuff3

latuff6

Latuff4

latuff8

latuff2

latuff 7

latuffdope

latuff ObamaMask

latuffobama_deception

latuffobama_imperialism

latuff emperor

Den norske Nobelkomite (se her) med Thorbjørn Jagland i spissen kunngjorde for en tid siden at Nobels fredspris 2009 skal til USAs president Barack Obama for hans ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid. Fredsprisen, som ansees å være verdens mest prestisjetunge fredspris, er en av de fem priser som ble opprettet av svensken Alfred Nobel i hans testament. Den deles ut av Den norske nobelkomite. Prisutdelingen foregår hvert år i desember i Oslo Rådhus. Det holdes også en egen konsert i forbindelse med utdelingen, Nobels fredspriskonsert, der vinneren og prominente gjester deltar.

”Fredag 9.10 får vi et viktig signal på om den nye Nobelkomiteen under ledelse av Stortingspresident/Europasekretær Torbjørn Jagland endelig har tatt kritikken og den grundige juridiske utredningen av prisens innhold i boken Nobels vilje på alvor. Jagland vil, som generalsekretær i Europarådet, ha som ansvar å fremme demokrati, menneskerettigheter og rettssikkerhet i medlemslandene. Det vil være grovt om han lar komiteen fortsette å dikte sin egen pris og helt neglisjerer hva Nobel ville med prisen”, sa juristen og den profilerte fredsaktivisten gjennom mange år, Fredrik S. Heffermehl.

Heffermehl, som bl.a var den første generalsekretær i Human-Etisk Forbund og som er ærespresident av Norges fredsråd, utga i fjor boken Nobels vilje (se her og her), hvor han kritiserer Den norske Nobelkomiteen for å bryte med Alfred Nobels testamente.

Ifølge Jagland vil Nobels fredspris tildeles president Barack Obama for hans ekstraordinære innsats for å styrke demokratiet rundt om i verden og hans visjon og arbeid for en verden uten atomvåpen. ”Den norske nobelkomité har bestemt at Nobels fredspris for 2009 skal tildeles president Barack Obama for hans ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid,” sa Jagland under offentliggjøringen. ”Obama har som president skapt et nytt klima i internasjonal politikk. Gjennom multilateralt diplomati og med vekt på den rolle FN og andre internasjonale organisasjoner skal spille, har Obama fremmet internasjonalt samarbeid og konfliktløsning. Det er sjeldent at en person i den grad som Obama har fanget verdens oppmerksomhet og tent et håp blant verdens folk om en bedre fremtid,” sa Jagland.

Dette er ikke første gang Barack Obama tar imot priser fra utenlandske givere. Da han var i Kairo i juni og talte til den muslimske verden, fikk han en av Saudi Arabias mest høythengende priser, King Abdul Aziz Order of Merit, av Kong Abdullah.

Se: Barack Obama får Nobels fredspris

Er Obama en fredsdue? Si din mening her

Allerede etter få måneder som president for USA har Obama rukket å sette i gang flere fredsfremmende tiltak, og Nobelkomiteen har lagt spesielt vekt på Obamas arbeid for en verden uten atomvåpen. Men det er ikke uproblematisk at Obama har vunnet fredsprisen. Fredsprisen skal gå til personer som har vist handling, og ikke til en som bare har pratet om fred.

Mye har blitt gjort ut av FNs nylige opprop for atomnedrustning. Hver atomrakett som blir destruert er velkommen. Alt som kan bidra med å redusere konflikt mellom nasjoner er bra. Men kuttene som har blitt foreslått vil la nok atomvåpen være igjen for å kunne ødelegge planeten utallige ganger og endringene utgjør heller et skifte i militære prioriteter enn en reell bevegelse bort fra intervensjon. Langdistanse atomvåpen, selv flybærere og store tanks, kan bli prioritert vekk på grunn av den type kriger som man mener vil bli utkjempet i den kommende fremtid.

Alfred Nobel stilte tre krav til fredsprisvinnere, og de trengte bare å oppfylle ett av dem. Det er to klare begrep: ”reduksjon av militærstyrker” og ”arrangering av fredskongresser.” Og så er det en tredje formulering som Nobelkomiteen tidvis har valgt å tolke forholdsvis vidt: ”nasjonenes forbrødring.” Militær utslettelsesteknologi og lovløse militære operasjoner kan i dag få uoverskuelige konsekvenser. Det har gjort Nobels egen hensikt med fredsprisen mer aktuell enn noensinne. Det er å håpe at Nobelkomiteen retter oppmerksomheten mot den militaristiske kulturen, som for Nobel var selve kjernen i krigens problem.

Det er kritisk at Den norske Nobelkomite kan gi fredsprisen til en person som er ansvarlig for krigen i Afghanistan og som har planer om å øke tilstedeværelsen i Afghanistan med 40.000 soldater.  I dag har USA 60.000 soldater inne i Afghanistan. Spørsmålet er hvor lenge USA og Vesten skal krige mot et av verdens fattigste folk, samtidig som alt peker på at den militære tilstedeværelsen kun forværer situasjonen i landet.

Samtidig blir vi, via Barack Obamas trusler mot Iran, stadig påminnet om at lite har endret seg fra George Bushs krigspolitikk i den nye administrasjonen i Det hvite hus. Syv år etter at Bush brukte de påståtte masseødeleggelsesvåpnene for å rettferdiggjøre et angrep på Irak, står nå Obama og uttaler de samme truslene med den samme retorikken og med den samme mangelen på bevis som et forløp for en krig mot Iran, som er hva som knusende sanksjoner vil bli, uansett om de vil eller ikke vil bli fulgt opp av militære angrep.

Det er tøv når det påstas at Iran kan angripe USA med langdistanseraketter og atomvåpen, akkurat som påstanden for snart 7 år siden om at Irak kunne (hvis de hadde hatt masseødeleggelsesvåpen) angripe USA. Det finnes jo mye enklere måter å begå selvmord på enn å angripe en så overlegen motstander! Det dreier seg selvsagt ikke om frykt for å bli angrepet, men å opprettholde en så overlegen militær styrke at det utgjør et formidabelt press.

Washington Times oppgir at de har tre ulike anonyme kilder for en interessant, men trist sak. Da Obama og Netanyahu møttes i mai, lovet Obama at han skal gjøre som sine forgjengere – aldri snakke om Israels atomvåpen. Dette skal ha vært en avtale mellom Nixon og Golda Meir i 1969 og er så anerkjent av alle senere presidenter. Dette gjør Obama samtidig som han bruker store ord om atomnedrustning og enda større ord om hvor uakseptabelt det er at Iran kanskje kan lage atomvåpen en gang i framtida. Snakk om dobbeltmoral.

Det er deprimerende hvordan kommentatorene i våre medier ukritisk følger opp amerikanernes propaganda – at de ikke trekker inn Israel når det gjelder atomvåpen og ikke påpeker at frykten for angrep fra Iran er det reneste tøv – at det dreier seg om rå maktpolitikk, ikke reell frykt for angrep fra Iran.

Boken Nobels vilje kritiserer som sagt Den norske Nobelkomite for ikke å respektere Alfred Nobels ønsker. Komiteen har ifølge Heffermehl de seneste tiårene glemt hva Nobel ville med prisen og har laget sin egen pris. Heffermehl, som håpte at flest mulig mennesker ville komme til å lese boken slik at de kunne kommentere årets fredspris på basis av kunnskap om hva Nobel egentlig hadde til hensikt, synes for eksempel ikke skogplanting (Wangari Maathai), miljøaktivisme (Al Gore) eller mikrokreditt (Muhammad Yunus) er ting som tilfredsstiller Nobels krav om å jobbe for ”nasjonenes forbrødring”, ”reduksjon eller avskaffelse av stående hærer” eller ”avholdelse av fredskongresser”, som det heter i Nobels testamente.

I Norge har boken Nobels vilje blitt møtt med taushet av hele det politiske miljøet og det har ikke vært noen anmeldelse eller noen diskusjon om hva boken inneholder. Det eneste har vært et par forsøk på å villede publikum om hva kritikken handler om. Den norske Nobelkomite har greid å gi publikum et usant/forvridd inntrykk av hva kritikken handler om, noe som f.eks. har ført til at mange nå tror at det er en kritikk av et ”bredt fredsbegrep.” Dette på tross av at ingenting er mer feilaktig. Saken er at fredsprisen vil bli langt viktigere og nyttigere for verden om Nobels spesifikke fredspolitiske (antimilitaristiske) hensikt blir respektert.

Den første engelske leser, verdens trolig fremste ekspert på Nobel og hans forhold til Bertha von Suttner og betydningen det fikk for fredsprisen, heter professor Peter van den Dungen, og han sluttet sin vurdering av verket slik: ”Dette er en høyst originalt og velbegrunnet bok som bør bli en milestein i seriøs diskusjon og litteratur vedrørende Nobels fredspris som ingen fremtidig forsker vil kunne klare å ignorere. Grunnleggerne til Nobels fredspris, Alfred Nobel og Bertha von Suttner, har grunn til å være takknemmelige, noe også hele fredsbevegelsen, som arbeider i deres ånd, har.”

Svenske Valentin Seveus, som ba om at vedlagte omtale skulle sendes ut til fredsfolk i Norden – med forslag om hvordan de skal få bestilt boken, understreker at boken Nobels vilje kan bli til meget stor nytte fredsbevegelsen. Etter å ha lest Nobel vilje har det svenske stiftelsestilsynet lovet å undersøke Den norske Nobelkomite og deres arbeid.

Juristkontakt.no – Vil undersøke Nobelkomiteen

Svenske myndigheder vil undersøge norsk Nobelkomite

Klassekampen : – Deler ut ulovlige fredspriser

En hån mot Nobel

Mener Nobelkomiteen ikke kan nok om fred

Det utdeles nå komitépriser snarere enn Nobelpriser, noe Heffermehl hevder både er beklagelig og i klar strid med norsk lov. Det er for eksempel liten tvil om at NATO-medlemskapet og dets virkning på ”hearts and minds” hos norske stortingsrepresentanter er en viktig forklaring på at prisen har utviklet seg vekk fra Nobels idé om å gå til kjernen i saken – få avviklet militarismen innenfor rammen av en fungerende internasjonal rettsorden.

Men mens Heffermehl kritiserte tildelingen til Gore, ser han lysere på tildelingen til Obama, som i følge Heffermehl, som er glad over at komiteen endelig viser at den har skjønt at prisen handler om nedrustning, FN, internasjonalt samarbeid og – fremfor alt – bli kvitt atomvåpen, tilfredsstiller kravene til tildeling. ”Det er et stort skritt i riktig retning”, sa Heffermehl, som etter at tildelingen var blitt offentliggjort, hevdet at begrunnelsen for årets fredspris er i tråd med Nobels testamente. Han poengterte at Obama hadde ledet FNs sikkerhetsråds møte to uker tidligere, da det ble utstedt en resolusjon om å styrke det internasjonale arbeidet for atomvåpennedrusting.

Blant de som er nevnt som forhåndskandidater, er flere deltakere i en pågående prosess eller konflikt. Fredrik Heffermehl, fredsveteran, jurist og forfatter, refset Nobelkomitéen i fjor. Han understreker at han ikke ønsker seg en det han kaller en ”Max Manus-type” som vinner.

I Heffermehls liste over de 205 nominerte navnene til årets fredspris fant han kun 12 relevante og kvalifiserte navn, som var i tråd med hva Nobel hadde i tankene, mens de resterende falt helt på siden av prisens idé. Tre norske er kvalifisert, Gunnar Garbo, Steinar Bryhn og Johan Galtung. I tillegg mener han at den  svenske Jan Øberg, Coalition to ban Cluster Munitions, Mayors for Peace og israeleren Mordechai Vanunu var berettiget. I tillegg kunne komiteen også begrunne at Pete Seeger kjempet den kampen Nobel ville støtte, mot krig og opprustning.

Heffermehl, som ble overrasket over at Obama ble tildelt prisen, foretrakk selv den amerikanske folkerettseksperten Richard Falk eller den amerikanske Gene Sharp, verdens fremste autoritet på alternative, ikkevoldelige forsvarsmetoder, eller den spanske Federico Mayor for hans arbeid for å fremme fredskultur, muligvis sammen med UNESCO.

På tross av at komiteen har gjort den feil å velge Obama på tross av at prisen blir gitt for arbeid utført i 2008 er ikke Heffermehl nødvendigvis enig med de som mener det er ”alt for tidlig” å gi prisen til Obama. ”Nobel ville forebygge, og for ham var det for sent og for dårlig å rykke ut og lindre lidelsene når krigene var i gang. Dette kan peke mot å oppmuntre de tidlige tilløp og å belønne de håpefulle ansatser. Dessuten har Obama utrettet atskillig,” hevder han.

Men Heffermehl mener samtidig det er forbundet problemer med en tildeling til Obama. Når det gjelder tildelingen av fredsprisen til USAs president Obama, så synes han også denne er uholdbar. I følge Heffermehl har nobelkomiteen ennå ikke skjønt at prisen skulle hjelpe til med å finansiere en fattig fredsbevegelse som kjemper for fundamentale endringer i statenes relasjoner, en forbrødring som kunne muliggjøre reduksjon og avskaffelse av nasjonale militære styrker.

I følge Heffermehl: ”Han er ikke den type person Nobel hadde i tankene. Nobel ba de norske parlamentarikerne å gi en pris til fredsarbeidere. Dette er en term åpen for ulike forståelser. Da Nobel brukte termen Champions of Peace hadde han de i tankene som arbeidet for en fundamental endring av internasjonale forhold.” Obama er ingen ”fredsforkjemper” ut fra det Nobel mente med ordet.

På tross av at komiteen i 2009 endelig er tilbake på riktig fotballbane, de store tema i internasjonal politikk, har den ikke funnet en person på riktig lag. ”Det som teller er hva Nobel selv la i ordet ”forbrødring”. Hans visjon var å endre verden, få til en slik endring i statenes relasjoner at det kunne bli mulig å ”redusere eller avskaffe” nasjonale militærvesen. I dag er verden så gjennomsyret av det motsatte, militarisme, frykt og opprustning, at folk flest knapt er i stand til å se en slik verden for seg. Det greier heller ikke Obama”, konstaterer Heffermehl, som likevel er storfornøyd med at både komiteen og media i 2009 endelig har begynt og skjønne betydningen av hva Nobel egentlig mente og ønsket da han etablerte fredsprisen.

I følge Gunnar Garbo vil det uansett de gode sidene Obama har være generelt problematisk å utdele prisen til en ledende politiker, som framfor alt representerer sitt land, særlig før vi har fått se om virksomheten hans kommer til å fremme fred eller krig. Han mener det ser ut som om Nobelkomiteen er mindre opptatt av å dele ut prisen til folk den bør kaste glans over, enn til personer som kan kaste glans over prisutdelingen.

Statsminister Jens Stoltenberg mener tildelingen er et spennende og framsynt valg. ”Obama får ikke prisen for tidlig, selv om han ikke har regjert et år en gang”, hevdet Stoltenberg, som mener det er en viktig pris fordi den kan bidra til å virkeliggjøre presidentens visjoner. Han mener Obama har skapt et nytt internasjonalt samarbeidsklima med vekt på dialog og multilateralt samarbeid. I følge Stoltenberg har Obama ”strakt ut en hånd for å løse konflikter med fredelig midler.” Stoltenberg trekker også fram Obamas visjon om en atomvåpenfri verden.

Israels ledere gratulerte Obama og statsminister Benjamin Netanyahu uttrykte håp om at Obamas lederskap ville skape en ny periode med fred: “Gratulerer med å ha vunnet Nobels fredspris. Du har allerede inspirert så mange mennesker rundt om i verden, og jeg vet at denne prisen også uttrykker håpet om at ditt presidentskap vil føre til en ny periode med fred og gjenforening.” Også palestinernes president Mahmoud Abbas gratulerte Obama med fredsprisen og sa han håpet på at en palestinsk stat ville bli en realitet i løpet av hans presidentperiode. Også Den arabiske liga sluttet seg til gratulantene.

”Kun på grunn av at Nobels fredspriskomite vil gjøre tullinger av seg selv betyr ikke dette at Obama skal være med på det. Han skulle ikke ha mottatt prisen”, hevder Talk Left. Den amerikanske presidenten kan ikke motta en pris eller utmerkelse fra en utenlandsk giver, uten kongressens tillatelse. I Japan Probe sto det å lese: ”USAs president Barack Obama har vunnet Nobels fredspris 2009. Dette har overrasket mange mennesker rundt om i verden ettersom president Obama ennå har mye igjen for å ha hatt noen større suksess når det gjelder fredsarbeid (på tross av at det synes som om han gjør at folk er mer positivt stemt overfor USA).”

“En gang måtte man hjelpe til med å lede en av de viktigste sosiale bevegelsene i amerikansk historie eller hjelpe de fattige, syke, foreldreløse og døende for å bli tildelt Nobels fredspris. Nå kan man love endring og internasjonalt samarbeid mens man beordrer flere dronebombinger som vil drepe uskyldige sivile – og ennå ennå få Nobels fredspris. Det er noe feil med dette bildet”, sa lederen for den amerikanske gruppen av militærveteraner, Veterans for Peace, etter at det ble kjent at Barack Obama var blitt tildelt Nobels fredspris.

Mike Ferner, en tidligere leder ved et marinehospital og president for Veterans For Peace, sa: “Jeg har sett hva som skjer med folk når de blir bombet. I to år tok jeg vare på hundrevis av skadde og døende soldater som kom tilbake fra Vietnam og Kambodsja. Det er trist at president Obama fortsetter å stole på vold som ledd i sin utenrikspolitikk. Det å gå fra «go it alone» retorikk og be om å redusere atomvåpen er bra, men ikke nok – eller en gang nære. Han må gjøre langt mer enn det for å fortjene selv en nominasjon for denne prestisjerike prisen.”

Obamas prestasjoner er så langt veldig blandet. På tross av hans positive skritt for å trekke amerikanske soldater ut av Irak og stenge Guantanamo har Obama forpliktet seg selv før han ble valgt som president å øke den amerikanske militære tilstedeværelsen i Afghanistan, og kun for få dager siden nektet å overveie tilbaketrekning. Amerikanske droner bomber landsbyer i nordvest Pakistan for på den måten å eliminere Al Qaeda militser. 8 år etter 9-11 befinner ennå verdens militære supermakt seg sammen med deres NATO allierte i en blodig og kontroversiell konflikt. I tillegg kommer at det første militære budsjett under Obamas administrasjon er det største i historien, hele 534 milliarder dollar, samt milliarder mer i de pågående krigsoperasjonene. Dette kan neppe bli ansett som et bidrag til ”reduksjon av stående hærer.”

Det er selvsagt sant at ankomsten av en ny administrasjon i Det hvite hus har transformert det rådende lune i internasjonale forhold og satt en slutt på unilateralismen under Bush årene, men det har værte lite fremgang når det gjelder å skape fred med Iran og Nord Korea og den israelskpalestinske konflikten står ennå deprimerende stille og Obama må ennå overvinne opposisjonen i hans eget land for å kunne gjennomføre selv den mest elementære nedrustningen, slik som Comprehensive Test Ban, eller ta det nødvendige radikale skrittet når det kommer til klimaendring.

Mens NATO nå blir markedsført som en fredsorganisasjon og Norge som en fredsnasjon, blir USA via Obama gitt Nobels fredspris. Presidenter har fått prisen før, men både Theodore Roosevelt og Woodrow Wilson fikk pris og ære for handlinger i fortiden. Roosevelt for å ha bidratt til slutten på den russiske/japanske krig og Wilson for å ha bidratt til å skape fred gjennom Folkeforbundet. I Obamas tilfelle er det annerledes. I begrunnelsen for pristildelingen står det at prisen skal bidra til fremtidige handlinger. Den skulle gi Obama mot og evne til å nå sine nedrustningsmål.

Obama, som opptrådte meget overrasket over å ha blitt tildelt prisen, sa: “Jeg er både overrasket og dypt berørt. Jeg anser det ikke som en anerkjennelse av mine egne prestasjoner, men heller som en bekreftelse på amerikansk lederskap.” USA, som ble bygget på indianerblod, svarte slavers svette og utbytting av resten av verden, et land som kun for kort tid siden ble betraktet som det land som truet verdensfreden mest, som entydig støtter Israels overgrep mot Palestina og som i de siste årene har lagt Irak, for ikke å glemme Afghanistan, i ruiner har med andre ord blitt belønnet med verdens gjeveste fredspris.

Obamas tildeling av Nobels fredspris er en skam overfor Alfred Nobels minne. Dette være seg uansett hva Obama sier eller gjør. Han leder USA og står dermed ansvarlig for den nasjonen i verden som i de siste århundrene har forårsaket mest død og lidelse rundt om på planeten. Krigsforbryteren Zbigniew Brzezinski, også kjent som Z-Big, sitter som sjefsrådgiver for Obama administrasjonen, som foruten å befinne seg i en totalt meningsløs krig i Afghanistan nylig har åpnet 7 militærbaser i Columbia, noe de andre latinamerikanske nasjonene nærmest ser på som en krigserklæring.

Hans Vogel: ”Komiteen har gjort en veldig, veldig rar avgjørelse gjennom å gi fredsprisen til en uprøvd, yndig og guttaktig svart mann med vage trekk av Martin Luther King. Kanskje komitemedlemmene kjenner til utstrekningen av den sosiale elendigheten som har rammet USA. Kanskje har de forstått at politisk makt i USA nå ligger helt og holdent i hendene til Pentagon, slik som Daniel Ellsberg foreslo i A Coup has Occurred fra 2007. Kanskje komitemedlemmene kjenner den fryktelige maktkampen, den eksistensielle krisen, tvilen, fortvilelsen som nå befinner seg i Washington DC. For det er hva som har foregått i en periode nå, en borgerkrig innen den amerikanske maktelite.” Se Her

Også International Peace Bureau (IPB) satte spørsmål og bekymring ved tildelingen av Nobels fredspris til Obama. Dette ikke minst på grunn av at det ikke er tilfredsstillende med intensjonene uttrykt i Alfred Nobels testamente. “Den norske Nobelkomite viser veldig lite respekt for intensjonene bak prisen,” sa Tomas Magnusson, prsident i IPB. “Nobel uttrykte eksplisitt støtte til folk og initiativ som behøvde prisens penger for å fremme sitt fredsarbeid.”

Magnusson, som hevder at det er for tidlig Obama å motta en fredspris, mener Obama uten tvil vil komme til å levere en strålende Nobel tale. “Men det ville ha vært visere å vente på noen mer konkrete resultater før man hilser ham som en av Nobels Champions of Peace. I mellomtiden er det hundrevis av fremstående individer og fredsorganisasjoner over hele verden som Nobels fredspris massivt ville ha hjulpet med hensyn til rykte og utsikter. For disse er dette en tapt mulighet.”

Fjorårets valg av fredsprisvinner, Martti Athisaari, skamferte ifølge Heffermehl både Alfred Nobel og fredsprisen. Heffermehl, som mente at Alfred Nobel er utsatt for et direkte hån av Stortinget og at Nobels statue famler der den står på sin sokkel utenfor nobelinstituttet i Oslo, krevde da at Stortinget omgående måtte endre systemet for valg av medlemmer til Nobelkomiteen. Etter det nåværende valget av Obama bør Norge snarest miste retten til å dele ut Nobels fredspris. Ved Alfred Nobels død 10. desember 1896 var Norge og Sverige fortsatt i union, hvor Sverige alene styrte utenrikspolitikken. Nobel mente derfor at sjansen for politisk korrumpering ville være mindre dersom Norge besørget fredsprisutdelingen. Nå er det på tide å lage en ny ordning!

Formal Complaint about the Awarding of the Nobel Peace Prize to Barack Obama

Nobels fredspris 2009 tildeles president Barack Obama – Wikinytt

Netanyahu to Obama: Nobel win sign of hope for ‘new era of peace”

Nobels Fredspris – norske blogger om nobels fredspris

Obama’s Nobel Peace Prize Elicits Surprised, Divided Reactions

Obama’s Nobel Peace Prize: Reactions from Norway, Sweden, Russia …

International Media Reactions to Obama Prize

Obama fortjener ikke Nobels fredspris | Facebook

Reklamer

Én kommentar to “Obamas tildeling av Nobels fredspris”

  1. Anonym said

    […] Obamas tildeling av Nobels fredspris […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: