Nyhetsbildet – Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg! Spre denne informasjonen – websiden – videre!

De en og tyve største løgnene makteliten vil ha oss til å tro på (eller noen av dem)

Posted by Fredsvenn den september 23, 2009

Det eneste som nytter er global desentralisert grasrotaksjon med det til hensikt å frigjøre oss – rive oss løs fra – dagens maktsystemer, arbeidsplasser og pengesystemer, for å skape en bærekraftig verden uten krig og vold, urettferdighet og klasseskiller!

Hvordan ser fremtiden ut?

En tekst om hvilket hinder vi står overfor og

hva vi kan gjøre for å få bukt med dem


1) At kapitalisme er det fremste økonomiske systemet, når det aldri før har eksistert et mer destruktivt økonomisk system, både når det kommer til mennesker, dyr og natur, og er skreddersydd for alle de egenskaper vi minst ønsker, slik som grådighet og egoisme.

Kjøpefri dag

the capital
the-faces-of-capitalism1
the capitalism
the Capitalism pyramide
the capitalism-organized-crime
the capitalism2
the capitalism not working
the MakeCapitalismHistory

2) At man forsøker å avhjelpe på fattigdommen i verden når det rent faktisk går langt flere midler og ressurser fra de fattige til de rike landene, såkalt i-hjelp, på tross av at de rike presenterer det som om det er de rike landene som gjennom offervilje gir til de fattige. Bistandstrøttheten, som vil si det synkende engasjement vestlige mennesker har når det gjelder bistand til de fattige landene, øker år for år. Dette på grunn av at man ikke føler at det hjelper. Man legger skylden på de fattige. Enten er de udugelige, eller så er de korrupte. Dette på tross av at sannheten er noe temmelig annet og at det i første rekke bør være de fattige landene som bør være lei av den globale utbyttingen som skjer i regi av de fattige landene.

På 60- og 70-tallet ga Norge u-hjelp til u-land. Disse begrepene danner et bilde av en dominerende velgjører, Norge, en svak hjelpetrengende, u-landene, en relasjon av typen kuratorklient eller foreldrebarn, og en enveis samhandling hvor Norge er den aktive part. I dette bildet er det lett å tro at Norges motivasjon for å gi u-hjelp bunner i godhet, nestekjærlighet, altruisme, med et anstrøk av at ”vi vet best hva som er til deres, u-landenes, beste.” Saken er at penger stater gir alltid kommer hånd i hånd med forpliktelser, som oftest å kutte offentlig sektor, privatisering og åpne grensene for handel osv.

På mange måter kan man si at bistandskanalene som oftest er lite annet enn utenriksdepartementets forlengede arm. NGOer er for det meste subsidiert av staten, og non-profit selskaper, for det meste av kapitalister. Verken bistand eller menneskerettigheter er synonymt med hva som legges i begrepene. Begge deler er styrt av de samme kreftene som en bedrift forholder seg til, markedskonkurranse og profitt. altså: tomme begrep den sterke part kan ta i bruk, men som i praksis betyr noe ganske annet enn i teorien. USA sanksjonerer f.eks. Venezuela p.g.a. brudd på menneskerettigheter. Kanskje latterlig, men det er sant.

Det tas ut mer fra disse landene enn det gis i bistand. Gammel gjeld hoper seg opp og renter trekkes ut fra land som sliter med stadig trangere budsjetter. Ny gjeld legges til. Norge ga i 2002 en rekordstor sum, 13,6 milliarder kroner, i bistand til utviklingsland. Men Norge mottok samtidig en i-hjelp, bistand fra fattige land til i-land, som i beste fall var av samme størrelsesorden, om lag 12 milliarder kroner. Avhengig av forutsetningene som legges til grunn, kan i-hjelpen også hevdes å være vesentlig større.

I-hjelp er en betegnelse på det i-land tjener som følge av at makt og rikdom er skjevt fordelt, noe som fører til at de rike landene kan nyte store fordeler i markedene for varer, kapital, arbeidskraft og miljøskadelige utslipp. Med begrep lånt fra u-hjelpsterminologien, kan vi si at i-landene mottar både mer varebistand, finansbistand, ekspertbistand og miljøbistand fra de fattige. Det er ikke bare selvtilfredse nordmenn som begynner å bli ”likestillingstrøtte”, ”bistandstrøtte” og ”rekrutteringstrøtte”, foruten de som mottar hjelpen, afrikanerne selv. Bistand er på mange måter et ledd i den patriarkalske Vestlige tradisjonen og undergraver afrikansk selvstendighet og tradisjon. Istedenfor å bli portrettert som et livlig og mangfoldig kontinent, blir bildet av sultne barn i Afrika prentet inn i oss.

Et stadig større gap

3) At Vesten forsøker å stanse korrupsjon, når det i høyeste grad er Vesten selv som fremmer den, at oljeindustrien i Norge har ord på seg for å være like korrumpert som pornoindustrien skulle si oss en hel del om de forholdene som faktisk eksisterer. Statoil inngikk forlik i Horton-saken etter å ha innrømmet at selskapet betalte bestikkelser.

Rettssikkerhet og pålitelig byråkrati er viktig for å kunne gjøre forretninger. Derfor støtter StatoilHydro UNDP-fondet Democratic Governance Thematic Trust Fund, DGTTF.

StatoilHydro har samarbeidet med UNDP siden 1998, med særlig fokus på governance. I 2005 gikk Statoil inn og støttet DGTTF med en million dollar, som hittil har vært benyttet på prosjekter i Brasil og Iran. I Iran har UNDP jobbet for å få menneskerettighetsregler inn i rettsapparatet. Dette resulterte i rettshjelpstjenester innenfor temaet, samt opplæring knyttet til reform av rettsapparatet. I Brasil iverksatte StatoilHydro i samarbeid med UNDP et prosjekt for å gjøre noe med ungdomskriminaliteten: man så på hvordan konflikter kan løses på en måte som ikke bare omfatter lovbryteren og offeret, men også andre som berøres: familie, venner og nærmiljø. Dette resulterte i en konferanse og en bok, som skal hjelpe rettsapparatet og sosialarbeidere å jobbe riktig for å forhindre ungdomskriminalitet.

Statoil inngikk i juni 2002 en tiårig rådgivningsavtale med Horton Investments til en verdi av 115 millioner kroner. Få måneder etter at rådgivningsavtalen var inngått fikk Statoil operatøransvar for utbygging av deler av gassfeltet South Pars i Iran.

Reell motpart skal ha vært eks-presidentsønn Mehdi Hashemi, sønn av Ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani, som ledet et datterselskap av statsoljeselskapet Nioc. I 2005 var Mehdi leder av hans fars valgkampanje, og ble leder av Islamic Azad University Research Center og råd av tillitsmenn. Under valget i 2009 var han leder av arbeidet for å samle data til hjelp for valgovervåkningen ved Islamic Azad University, for på den måten å slå president Ahmadinejad. Under valget i 2009 beskyldte Hamzeh Karami Mehdi for å bruke penger fra den iranske Fuel Conservation Organization for å finansiere hans fas 2005 kampanje. Mehdi satte spørsmål ved sannhetsverdien av denne bekjennelsen ut i fra at Karami «sto for retten uten forsvarsadvokat etter å ha vært over 70 dager i isolasjon, og beskyldte president Ahmadinejad for å ha gjort et langt større underslag ”som manglet fra Tehran guvernørkontor i 2005.”

Mehdi etablerte Engineering Company of Marine Equipment and Construction, som er forbundet med oljeministeriet, i 1994 og ble dets leder. Deretter, i 1999, ble han leder for gasseksport i oljeministeriet og ble leder av Fuel Consumption Optimizing Organization etter dets etablering i 2000. I 2007 arresterte Frankrike lederen, sammen med andre ansatte, i det franske oljeselskapet Total SA, et av de 6 største, såkalte supermajor, oljeselskapene i verden, på grunn av bestikkelser til iranere. Fra 1997 til 2003 betalte Total 60 millioner euro for en kontrakt i PSEEZ off-shore naturgassfelt. Mye av disse pengene ble betalt til bankkontoer under kontroll av Mehdi Rafsanjani, som da var leder i det statseide selskapet Gaz Iran. Mehdi benektet denne anklagen og truet avisene som rapporterte det med rettsforfølgelse.

Statoil inngikk opprinnelig avtale, som var godkjent av Statoil-sjef Olav Fjell, om å betale 15,2 millioner dollar i bestikkelser, en sum som skulle betales ut over 11 år. Først ble 5,2 millioner utbetalt. Disse skulle følges opp av ytterligere 1 million dollar i året i 11 år. Men bestikkelsene ble avslørt av Dagens Næringsliv høsten 2003, noe som førte til at kun 5,2 millioner dollar ble utbetalt i bestikkelser.

Statoil innrømmet ifølge forlikspapirer fra det amerikanske kredittilsynet/Securities and Exchange Commission (SEC) at selskapet blant annet fikk fortrolig informasjon om olje- og gassprosjekter i Iran og at den iranske tjenestemannen ga Statoil kopier av tilbudsdokumenter som konkurrerende oljeselskaper hadde levert inn til iranske myndigheter. Bestikkelsene ble betalt for at Mehdi skulle benytte sin innflytelse til å sikre Statoil en kontrakt for utbygging av fase 6, 7 og 8 av det iranske gassfeltet South Pars. Ifølge Statoil-sjef Helge Lund innrømmet Statoil også at bestikkelser ble betalt for å åpne for at Statoil kunne få tilgang til andre områder i Iran og for å få tilgang til konfidensiell informasjon. Forliket gjaldt også uriktig regnskapsførsel av betalingene og for ikke ha tilstrekkelig intern kontroll til å hindre at betalingene ble foretatt.

Økokrim utferdiget 29. juni 2004 en bot på 20 millioner kroner mot Statoil og 200.000 kroner mot Richard Hubbard for at Horton-avtalen ikke ble terminert straks etter innskjerpelsen av korrupsjonsparagrafen 4. juli året før. Etter at SEC hadde gransket saken i ti måneder startet det amerikanske Økokrim/Fraud Section, Criminal Division i US Department of Justice ved statsadvokaten i Southern District, New York, en egen kriminaletterforskning av saken. Som en del av forliket med amerikanske myndigheter innrømmet Statoil korrupsjon og selskapet måtte betale 21 millioner dollar eller rundt 140 millioner kroner i bøter.

Da Statoil i 2004 ble ilagt bot av Økokrim for brudd på straffelovens bestemmelser om påvirkningshandel insisterte selskapet på at vedtakelsen av boten verken var en innrømmelse eller avvisning av straffeskyld. Senere fikk pipen en annen lyd og de amerikanske myndighetene tvang Statoil til klart å innrømme korrupsjon. Som en del av forliket kunne ingen i Statoil uttale seg offentlig i strid med innholdet i det. Hvis Statoil-ansatte skulle prøve å snakke seg bort fra ansvaret ville Statoil da risikere at amerikanske myndigheter åpnet Horton-saken igjen. Denne regelen skulle gjelde i tre år fremover.

”Vi er av den oppfatning at forlikene er til selskapets beste. Det gjør det mulig å unngå langvarige rettssaker, som ville utgjøre en stor byrde for selskapet”, sa Statoils styreleder Jannik Lindbæk på pressekonferansen. I tillegg til bøter i hundremillioner klassen har Statoil betalt store beløp til advokater over flere år. Statoil må også betale lønn for en eller flere såkalte interne vakthunder i selskapet de neste tre årene. Saken, som ble rullet opp av Dagens Næringsliv i 2003, fikk store konsekvenser for Statoil. Blant annet måtte konsernsjef Olav Fjell gå av.

Bare få dager etter at selskapet måtte innrømme bestikkelser i forbindelser med Iran-skandalen var den nye Statoil-sjefen Helge Lund foredragsholder på den store Oslo-konferansen om åpenhet og bekjempelse av korrupsjon i oljerike utviklingsland, EITI-konferansen, som har som mål å bidra til bekjempelse av korrupsjon i olje- og gassrike land og bidra til større åpenhet om hvor de enorme inntektene fra olje- og gassvirksomhet eller gruvedrift tar veien. Han holdt sitt foredrag under temaet Fordelene med større gjennomsiktighet. Han hadde ingen problemer med å stille opp på en slik konferanse kun få dager etter at Statoil hadde erkjent bestikkelser i Horton-saken overfor amerikanske myndigheter, en sak som skriver seg fra tiden før Lund overtok som konsernsjef i selskapet. ”Jeg synes det er helt fint at vi får anledning til å fortelle om hvordan vi driver forretninger, og på hvilket grunnlag vi gjør det,” sa Lund, som understrekte at Statoil er kjent for å ha sterke etiske prinsipper. ”Åpenhet er nøkkelfaktoren for å oppnå tillit,” sa Lund til flere hundre fremmøtte deltagere under konferansen. Større åpenhet om pengestrømmene kan være første skritt i retning av en mer rettferdig fordeling av godene i mange ressursrike utviklingsland.

I 1999 bestilte Statoil en utredning om Aserbajdsjan fra NUPIs Jens Andvik. Han var så kritisk til de lokale forholdene at Statoil ikke ønsket å stå ved den bestilte rapporten. I 2003 ble det kjent at Statoil skal ha betalt en tidligere KGB-agent flere hundre tusen kroner for å levere månedlige analyser om forholdene i landet. Statoil er ved siden av BP en av de tyngste investorene i Aserbajdsjan. Selskapet var et av de første til å vise interesse for landet og etablerte seg allerede i 1992. Oljeselskapet har investert 13 milliarder kroner her og det har de måtte tåle kritikk for, på grunn av de omfattende bruddene på menneskerettighetene i landet. I en rapport utarbeidet av Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren ble det slått fast at Statoil var på røvertokt i Angola, og at de heller ikke burde være i Aserbajdsjan. Helsingforskomiteen og Amnesty er blant de kritiske.

Det er Statoils forhold til menneskerettigheter i Aserbajdsjan Helsingforskomiteen er særlig kritisk til. Den politiske opposisjonen i Aserbajdsjan mener at vestlige oljeselskaper er skyldige i å ha drevet frem korrupsjonen i landet. Forsker Daniel Heradstveit er enig. NUPI-forskeren mener at dette har ført til at Alijevfamilien fortsatt sitter ved makten. Opposisjonen i landet mener at oljeselskapene bør gjøre mer for å støtte fremveksten av et sivilt samfunn. Uten ytringsfrihet og et sterkt organisasjonsliv er det vanskelig å sikre at oljeinntektene kommer hele det aserbajdsjanske folket til gode. Statoil, slik som andre oljeselskaper, har styrket det sittende regime ved at de har sørget for økt inntekter til staten. På spørsmål fra NRK om president Alijev opplevde at Statoil forsøkte å presse på for å stoppe brudd på menneskerettighetene i landet svarte diktatoren følgende: ”Press fra Norge? Hvorfor skulle jeg oppleve press fra Norge? Tror du Norge er i en posisjon til å presse meg?” ”Vi mener at det ikke er vår oppgave å gå til presidenten å fortelle ham hvordan han skal styre landet”, sa Kai Nielsen i Statoil. Svaret er gitt.

4) At Vesten ønsker å skape en fri og demokratisk verden, når det de gjør er å gjøre alt for å fremskape synarkiet, en klasse av verdens mektigste og rikeste, verdens bankere, det militærindustrielle kompleks og for den saks skyld også toppene innfor de andre industrigrenene, blant annet ved å fjerne de sivile rettigheter en etter en under den såkalte Krigen mot terror, som har gjort lite annet enn å fremskaffe nettopp det.

Patriot Act I og II blir etterfulgt av lignende lover og reguleringer i hele Vesten, som tvinger det også på andre land rundt om i verden. Krigen mot terror er en bløff. Tyranniske regimer har i årtusener brukt terror for å få befolkningen til å støtte dem. Det enhver tyrannisk stat frykter mest er en befolkning som gjør opprør. Ethvert regime trenger en befolkning som godkjenner og støtter deres tyranni. Derfor har tyranner opp igjennom historien gang på gang brukt terror mot sin egen befolkning for å gi dem frykt.

Det spiller ingen rolle om krigen er ekte eller ikke, og om den ikke kan vinnes i de tilfellene den er ekte. Krigen er ment å være kontinuerlig. Krigen kjempes mellom den regjerende gruppen og de regjerte; og målet er ikke å vinne den fiktive krigen; den egentlige krigen bak fasaden har kun som mål holde samfunnsstruktur intakt.

Det er ikke meningen å vinne krigen mot terror. Den er ment å være kontinuerlig. Målet er å holde samfunnets maktstruktur intakt; og fienden er fiksjon og kan naturligvis ikke overvinnes…

Terroristene myndigheter verden over er ikke fundamentalistiske arabiske muslimer. Terroristene er vanlige borgere som forteller sannheten: At det ikke er noen krig mot terror og at det er statlig styrte etterretningstjenester som står bak absolutt alle terroraksjoner av større omfang.

Terrorangrepet 11. September 2001, som ble utført av Bush-regimet, og London-bombene 7/7 2005, som ble utført av Blair-regimet, og resten av “krigen mot terror”, er ikke lenger noe som brukes for å gjøre Norge til en politistat. Norge er allerede politistat. Som resten av NATO-landene. Krigen for sannheten om den fiktive krigen mot terror er en krig for å gjenopprette Norsk lov i Norge.

USAs arbeid for å fremme uttrykksfrihet, eller …

USA (med sine allierte) og Iran – Slående likheter

5) At det er stemmeavgivning som styrer våre politikere, når verden er styrt av penger og militærmakt, ikke ut fra folks ønsker eller behov, men av elitens.

Den nye verdensorden

Fødselen (eller sluttfasen) til den nye verdensorden

Verden – Hva nå?

Militærbaser og geostrategisk kamp

slaveri2931141734_9e874a23e6_m

slavery-dont_forget_to_vote_magnet

6) At man er ved å skape en bærekraftig verden og stanse klimaendringer, når det man gjør er å forurense. Og det til og med i en stadig større skala år for år. Var ønsket sterkt nok kunne man jo bare krevd såkalt grønn skatt.

Godt nytt år!

Kristin H. (SV): “Shop så det svir!” – Bush (Rep) “… And I encourage you all to go shopping more”

Klimaløftene er en bløff

7) At man forsøker å fremme menneskerettigheter, når det man gjør er å bryte dem. Nå heter det seg nærmest at tortur er et av de viktigste vern for demokratiet, noe blant annet Cheney, som ikke har gitt opp sin politiske karriere, propaganderer for og som Obama forsøker å dekke over gjennom ikke å publisere fotografier fra amerikansk praksis. USA både sendte og sender fanger rundt om i verden til ulike fengsler utenfor USAs eget domsterritorium, noe som gjør at de ikke står ansvarlig for hva som finner sted og at man derfor ikke trenger å følge USAs regne lov. Private leiesoldatsfirmaer blir stadig mer vanlige, og i tilfeller som i Irak, sto de over rettsapparatene og hadde en slags amnesti som gjorde at de ikke kunne straffeforfølges. Konsentrasjonsleire som Guatanamo og Abu graib er bare noen få eksempler. School of the Americas (SOA), på folkemunne kalt School of the Assasins, leverer utdannede drapsmaskiner over hele det latinamerikanske kontinent.

8. At man ønsker å være venner, når det farligste for de som i dag sitter med makten faktisk er å ikke ha noen fiender. Dette ikke aller minst på grunn av at det interne presset på denne måten blir vendt utover til en felles ytre fiende, som maktapparatet har propagandert for.

9) At man forsøker å stanse narkotikaindustrien, når de krefter som i dag sitter med makten er de som tjener på den, Opiumskrigen var langt fra å være en enkelt foretakende. CIA og andre etterretningsorganisasjoner er like avhengig av narkopenger som det de ulike andre terroristgruppene er, noe skandalen rundt BCCI og CIA flyet som styrtet full av kokain skulle tilsi. Det hersker lite tvil om at blant annet CIA er involvert i de ulike svarte industriene, som blant annet inkluderer narkotikatrafikk.

Wall St, CIA & The Global Drug Trade – by Mike Ruppert

10) Den amerikanske drøm, som var propaganda for å få mennesker til å oppgi sine respektive hjemland for å søke lykke i Den nye verden, men hvor de ble brukt for å kolonisere det amerikanske kontinent og gjøre området i stand til å tømmes for ressurser. Kun en ørliten minoritet opplevde Den amerikanske drømmen. Folkemord (indianerne), slaveri (de svarte), imperialisme (resten av verden), økonomisk urettferdighet og utbytting (USAs egne borgere) har preget USA fra begynnelsen. En ting bør være soleklart og det er at USA trolig er så langt fra å være et direktedemokrati, som det Sovjet var på sitt verste. Forskjellen er kun at mens det i Sovjet var staten som styrte, så er det oligarkene i USA. Mer eller mindre de samme oligarkene som forsøkte å komme til makten i etterkant av at Sovjet falt. De som da hadde drevet en svart økonomi forsøkte da, via reformer fra Harvard, USA, som Jeltsin, Vestens venn i Russland, innførte, å slå kloa i produksjonsutstyret for på den måten å bli de nye herrene i Russland. Med Putin så endte dette kapittelet, ettersom han på mange måter fikk stanset denne prosessen, og igjen ble Russland en geopolitisk spiller man måtte regne med.

11) At man etter Andre verdenskrig gjorde et oppgjør med nazismen gjennom Nurnbergprosessen, når det som faktisk skjedde var at man ansatte de verste nazistene i CIAs og andre vestlige organisasjoners rekker, slik som for eksempel med Gehlens spionnettverk. General Reinhard Gehlen, som var Hitlers viktigste spion på Østfronten og som hadde oppsyn med alle de militære etterretningsoperasjonene i Øst-Europa og Sovjetunionen under den andre verdenskrigen, overga seg og stilte sin kunnskap til rådighet for CIA i den kommende kampen mot kommunismen da krigen gikk mot slutten. Et tilbud CIA grep begjærlig. I tillegg til å overlevere sitt gedigne spionarkiv, lovte Gehlen å gjenskape undergrunnsnettverket av harde antikommunister som nazistene hadde kontroll med. Disse skulle brukes til å organisere opptøyer i hele Sovjetunionen og Øst-Europa.

«Ærlig og idealistisk … med sans for god vin og mat … fullstendig fordomsfri…» Slik beskrev CIA i 1952 naziideologen og SS-mannen Emil Augsburg, en offiser som var med på planleggingen av utryddelsesleirene. Selv om han var ettersøkt i Polen ble Augsburg på slutten av 1940-tallet ansatt av CIA som ekspert på sovjetiske spørsmål.

Den kjente nazijegeren Eli Rosenbaum uttrykker det på følgende måte. ”Den kalde krigens egentlige vinnere var de tyske krigsforbryterne”. Rosenbaum ledet det såkalte Interagency Working Group som ble oppnevnt av president Clinton. Etter å ha gjennomgått mer enn 18 000 sider CIA materiale konkluderte denne granskingen med at tyske krigsforbrytere ”mottok mild straff eller ingen straff i det hele eller mottok kompensasjon fordi vestlige etterretningsorganisa-sjoner så dem som verdifulle allierte i den kalde krigen”.

I følge Martin A. Lee i San Francisco Bay Guardian viser de frigjorte dokumentene fra CIA at organisasjonen betalte lønninger til en mengde veteraner fra Det tredje riket som var skyldig i de mest groteske forbrytelser mot menneskeheten. Dette valgte man å se bort fra med bakgrunn i den kalde krigens antikommunistiske korstog. Nazister som eller ville ha blitt stilt for retten slapp derved unna ved å arbeide for CIA.

How Bush’s grandfather helped Hitler’s rise to power


12) At marshallhjelpen ble gjort kun for å avhjelpe europas fattigdom etter krigen, uten at det var noen doktriner bak, når det i høyeste grad var det som skulle til fra USA for å underlegge og styre de europeiske økonomiske systemene. USA dro nytte av Marshallplanen; nødhjelpen var et maktmiddel hvor de kunne demme opp for kommunismen og skape et felles Europa som var sterkt nok til å stå imot eventuelle angrep. Dette ville igjen begunstige USA da de over tid ville, når Vest-Europa var økonomisk på fote, få en stor og sterk alliert som da i stor grad var integrert i amerikansk økonomi blant annet gjennom OEEC.

Marshallplanen var en amerikansk økonomisk imperialisme med det tilformål å få kontroll over Vest-Europa slik som Sovjet kontrollerte Øst-Europa. Det var et resultat av USAs geopolitiske mål, heller enn sjenerøsitet ettersom det tjente USAs egen industri. Ett resultat av ødeleggelsene i Europa gjennom to verdenskriger var at USAs jordbruk og industri hadde en overlegenhet i verden. Historikerne mente at private amerikanske virksomheter derfor bare kunne tjene på dette på å åpne nye markeder og frihandel. Selv om den europeiske gjenoppbyggingen trengte produkter fra USA hadde ikke europeerne i etterkrigstiden pengene til å kjøpe utstyret. I tillegg fikk europeisk kapitalisme problemer fordi det var mangel på dollar. USA hadde en stor balanse av handelsfortjenester, og pengebeholdningen var stor og økte kraftig. Men kredittinnretningene til IMF og IBRD kunne ikke takle Vest-Europas enorme handelsunderskudd. Derfor begynte USA å gi ut dollarkreditt i Europa på forskjellige måter, og en av de måtene var Marshallplanen.

I tillegg kommer at Marshallplanen kanskje ikke spilte en så stor rolle i Europas gjenoppbyggelse som tidligere antatt. Dette ikke minst på grunn av at den økonomiske veksten i mange Europeiske land var godt i gang allerede før Marshallplanen ble satt til verks. Selv om bistand fra Marshallplanen lettet vanskeligheter og bidrog til gjenvinningen av noen nøkkelsektorer, var veksten fra etterkrigstiden stort sett en uavhengig prosess. Penger til gjenoppbygging kunne blitt oppnådd ved å nasjonalisere verdipapirer til velstående europeere som hadde satt pengene sine i amerikanske banker under Andre verdenskrig. De nasjonene som fikk mest bistand fra Marshallplanen hadde minst utbytte og vokste minst mellom 1947 og 1955, mens de nasjonene som mottok lite bistand vokste mest. Det bør merkes at de landene som fikk mest bistand var de mest ødelagte, og derfor hadde det største potensialet for gjenoppbygging.

13) At USA erklærte Sovjet en kald front, det såkalte Jernteppet i det som har blitt kalt Den kalde krigen, for å temme, demme eller stanse Sovjets innflytelse. Det var ikke noen nødvendighet å etablere det såkalte Jernteppe i etterkant av Andre verdenskrig. Det verst tenkelige for USA gikk oppfyllelse da den kommunistiske fienden i øst ble borte og Den kalde krigen opphørte. De måtte finne seg en ny: Islam …

Elitene i Europa spilte på flere strenger under Andre verdenskrig, hvor av Det tredje riket og De allierte var to av dem. Målet var uansett å fjerne Sovjet, noe man ville gjøre mye for å få til. Dette på tross av at det også var uoverensstemmelser mellom elitene i Vesten, noe som førte til at krigen brøt ut. Sovjets avtale med Tyskland om å dele Polen med Tyskland kom som et resultat av avtalen De allierte hadde laget med Tyskland. Dette er også grunnen til at De allierte ventet så lenge med å erklære en annen, en vestlig, front. Helst ville de ha at Tyskland og Sovjet, som mistet 20 millioner mann, skulle bekjempe hverandre, slik som Iran og Irak gjorde under deres krig mot hverandre på 1980-tallet. For å ende krigen brukte USA og de allierte en knusende taktikk, som ikke minst er kjent fra Dresden, samt Hiroshima og Nagasaki. USA fortsatte senere krigen i Korea, før de reiste videre til Vietnam osv.

14) At det var revolusjoner i Polen, Serbia, Georgia, Ukraina osv., når de som sto bak var topptrente ”revolusjonære” fra CIA, og når de to neste oransjerevolusjonene; mot hvite Russland og Russland, allerede har blitt planlagt av de mektigste i verden. Forsøket deres i Iran har allerede vist seg mislykket. Heydar Pourian, redaktør i Iran Economics, skrev at det beste hadde vært for Iran å ha en tiårsperiode med demokratisering, og absolutt ingen revolusjon, noe eksiliranere i USA og Europa vil. USA og England har spyttet inn milliardbeløp for å påvirke opinionen i Iran i forkant av valget. Tilsynelatende til ingen nytte.

Den britiske avisen Guardian hevder at USAID , National Endowment for Democracy (NED), International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute for International Affairs (NDIIA) og Freedom House direkte har vært med på å støtte og vært delaktige i å planlegge revolusjonene. Informasjon vedrørende disse organisasjonenes websider, hvor av de første fire er støttet av USA, er konsistent med disse anklager. Aktivister fra Otpor i Serbia og Pora i Ukraina har sagt at de fikk publikasjoner og trening fra den amerikansk baserte Albert Einstein Institution staben, som hadde vært instrumentelle vedrørende formasjonen av deres strategier.

Konspirering rundt valget i Iran
15) At man forsøker å stanse spredning av atomvåpen, for ikke å nevne våpenindustrien, når det man gjør er å spre atomvåpenteknologi og våpen, slik som i sin tid til Israel. Da Norge eksporterte 20 tonn tungtvann til Israel i 1960 ble landet sterkt medskyldig i at Israel kunne utvikle et stort og meget avansert arsenal med atomvåpen. Plutonium er selve bombematerialet i Israels atomvåpen. Norge har eksportert store mengder atomutstyr som er essensielt for produksjon av plutonium til Israel. Eksporten skjedde like etter at Frankrike nektet å bygge ferdig den hemmelige underjordiske plutoniumsfabrikken til Israel.

Norge leverte et tilbud på bygging av Dimona-reaktoren – Israels atomvåpenreaktor – allerede i 1957. Tilbudet omfattet også et fullt utstyrt anlegg for produksjon av plutonium. Norge har gitt israelske atomforskere adgang til all informasjon om produksjon av plutonium. Norge forhandlet i 1960 med Israel om å låne ut den første brenselladningen fra den nye norske atomreaktoren i Halden. Israelerne ønsket å øve seg i utvinning av plutonium som denne brenselladningen inneholdt. Norge har gitt Israel detaljert informasjon om bygging av underjordiske atomanlegg. Flere av Israels viktigste anlegg for produksjon av atomvåpen er bygget under jorden.

16) At man forsøker å stanse terrorisme, når den i høyeste grad har økt etter at man startet krigen mot terrorisme og når de fleste fundamentalistiske islamister er faktisk trent opp av USA. Al-Qaida kan ha brukt en britiskeid treningsleir for bla. våpenopplæring som ligger i USA.

Afghanistan har i de siste 25 år blett revet sønder og sammen av USA som sammen med deres allierte i deres krig mot Sovjet brukte landet som et krigsskueplass for at «Sovjet skulle få sitt Vietnam.» Operasjon Cyclone på 1980-tallet skapte blant annet 5 millioner afghanske flyktninger. Landet har vært i ruiner like siden. Det var på denne tiden at Global jihad, al Qaida, bin Laden osv. ble skapt med støtte fra USA. Det pakistanske etterretningsorganet, den pakistanske tvillingen til CIA, ISI, for ikke å glemme den saudiske kongefamilien var viktige brikker. Afghanske skolebarn fikk utlevert bøker med «Det er 10 russere i en tanks. Mujahedin dreper 5 av dem. Hvor mange russere er igjen?», samt islamsk indoktrinering og innføring i terrorisme. Bøkene ble trykket opp på universiteter i USA – Ohio og Nevada av Center for Afghan Studies (CAS) og delt ut på diverse madrasser, som vil si en slags islamske skoler. USA støttet krigsherrer, i dag kjent som Nord alliansen, som rev ut tungene og skjærte bort nesene til folk, samt rev av hudflik etter hudflik. Disse sitter i dag ved makten beskyttet av blant annet norske soldater og kampfly.

17) At Vesten ønsker å fjerne diktaturer, som de kanskje med rette har kalt ondskapens akse, men som blir tomme ord med tanke på den liste av folkevalgte presidenter som har blitt drept i attentat for deretter å ha innført nye diktatur, slik som da man fjernet iranernes Mohammed Mosaddeq fra makten via Muhammed Reza Pahlavi, sjahen i Iran, og lojale styrker av monarkiet i et komplisert komplott, støttet av britiske og amerikanske etterretningsorganisasjoner. Vesten har kontinuerlig støttet diktaturer, slik som Saudi Arabia, som kunne sikre deres interesser, ikke aller minst olje, i de respektive landene uten tanke på hva dette innebærer for lokalbefolkningene.  Mens folkemordet på armenerne pågikk var Vesten mer interessert i å male egen kake enn å redde dem ved å forhindre det. De gadd hovedsakelig ikke en gang å forsøke … Kirkpatrick doktrinen var en amerikansk doktrine på 1980-tallet oppkalt etter dens opphavsperson, USAs FN ambassadør Jeane Kirkpatrick og bygget på hennes 1979 verk: Dictatorships and Double Standards. Doktrinen ble brukt for å rettferdiggjøre USAs utenrikspolitikk med å støtte antikommunistiske regimer i Sør under Den kalde krigen.

18) At den 11. september 2001 blir sett på som et muslimsk angrep mot USA, når aksjonen kom rimelig lagelig, nærmest som en ønsketenkning for starten på en ny verdensorden, og det er høyst usikkert hvem det var som i det hele tatt utførte det og de fleste indisier hentyder at det var USA selv (CIA), og da i samspill med Israel (Mossad), som sto bak. Det nærmeste man kan komme eller sammenligne den 11. september 2001 med er Riksdagsbrannen i Tyskland, som startet forfølgelsen av tysk opposisjon og som ledet frem til Andre verdenskrig. 

Osama bin Laden fritatt for 911

Paul Wolfowitz advarte om et Pearl Harbor lignende angrep før 9/11

8 år har gått siden 911 – Hvor står vi i dag?

Parallels to 9/11: Northwoods, Pearl Harbor, 9/9/99 (Russia)

19) At man forsøker å skape fred, når det er USA med sine allierte som har stått for nærmest alle krigene i det siste århundre, hvis ikke før, i det som kalles den amerikanske holocaust, og har skapt doktriner som har blitt kalt for blåkopi for en ny verdenskrig, en såkalt permanent krig, som eliten selv har kalt det.

Hver krig sin egen løgn

The Secret History of America – The Greatest Conspiracy On Earth

Zbigniew Brzezinski, også kjent som Z Big, en tidligere amerikansk sikkerhetsrådgiver og nå Obama ledende sikkerhetsrådgiver, skrev boka Det store sjakkspillet: Amerikas forrang og dets geostrategiske imperativer, publisert som Den eneste supermakten i Tyskland. Den sies å være malen for en ny verdenskrig. Det store sjakkspillet er lite annet enn en fornyet utgave av Det store spillet som var en geostrategisk konflikt som utspant seg mellom Storbritannia og Russland om kontrollen over Sentral Asia, hvor av det klassiske store spillet fant sted i perioden mellom Den Russisk-persiske avtalen i 1813 til den anglorussiske konvensjonen i 1907, etterfulgt av en annen, men mindre intensiv fase i etterkant av bolsjevik revolusjonen i 1917.

Kort sagt dreier det seg om at USA vil gjøre alt for å oppnå fullstendig hegemoni, noe som vil bli gjort gjennom å sette opp en egen global geopolitisk struktur som kan kontrollere og styre verdensutviklingen. Det sier seg selv at boken er et av de ledende strategiske dokumentene for den sittende administrasjonen i Washington, USA.

20) At krigen mot Irak, og for den saks skyld de andre krigene Vesten, og da særlig USA, har blitt ført for å fjerne en såkalt trussel mot demokratiet, når krigen mot irak i høyeste grad var en geostrategisk krig om ressurser og kontroll. Det har aldri vært en god krig. Den sivile befolkningen,inkludert alle minoriteter, kvinner og barn, har det verre i Afghanistan nå enn før invasjonen fant sted, og det samme kan sies om Irak, hvor samtlige befolkningsgrupper i lengre tid har krevd koalisjonsstyrkene ut av landet.
Journalisten som kastet sko på Bush fri fra fengsel

slaveryshock-doctrine-short-film

slaverycpa_pays_cash-2

21) At man har stanset hampindustrien på grunn av de dårlige bifaktorene, når det man gjorde var å knuse en konkurrent til bomullsindustrien, som er langt mer skadelig for naturen.

Verden i dag

Med løgn som våpen

Keiserens nye klær

Mer om Norge spesifikt:

“Snillismen” i Norge

Ber Norge trappe opp kampen mot skatteparadiser

Oljefondet – hvor går vi hen?

Oljefondet dobler investeringer i skatteparadis

Solidarisk forvaltning av Oljefondet

Hva gjør Norge i Afghanistan?

Krigens kostnad

Fredsnasjonen Norge – Verdens 7. største våpeneksportør

Aksjon for ny politikk på Norges våpeneksport

Norske våpen best til å drepe

En samlet anti-imperialistisk og anti-krigs bevegelse:

En samlet anti-imperialistisk og anti-krigs bevegelse kan ikke kun bli basert på mobilisering av de som ikke liker krig, men må knuse de kriminelles militære og sette spørsmål ved deres rett til å regjere. For å gjøre dette må vi demontere dets propaganda apparat.

Anti-krigsmanifestasjonene rundt om i verden må ta skritt for å få etablert fundamentet for et permanent kommunikasjonsnettverk, bestående av titusener antikrigskomiteer på lokalt nivå. Det vil bli gjennom dette nettverket at legitimiteten til de som regjerer “i vårt navn” vil bli utfordret.

Anti-krigs og anti-kapitalist bevegelsene må bli integrert i en samlet global bevegelse. Folk må bli forent i alle sektorer; grupper som arbeider med en enkel sak må forenes i felles og kollektiv forståelse i hvordan den nye verdensorden (NOW) ødelegger og fattiggjør.

Globaliseringen av kampen er fundamental og krever et nivå av solidaritet og internasjonalisme som aldri før har eksistert. Det nåværende globale økonomiske systemet mates av disharmoni og sosial splittelse mellom og innen land. Dette ikke aller minst gjennom å lage en todelt verden hvor man enten er med USA/Israel eller terrorisme, og hvor man fører en krig mot terrorisme, som man selv opprettholder for på den måten å hindre fred.

Det felles mål og den globale koordineringen mellom ulike grupper, sosial organisasjoner og bevegelser er viktig. En felles anstrengelse for å få slutt på fattigdom, krig og klimaendringer må bli konsolidert raskt. Vi bør derfor forene alle de eksisterende nettverk av organisasjoner og sosiale bevegelser slik at vi kan koordinere og synkronisere vår kamp i målsetting, rom og tid.

ICAN:

We as the Independent Community Action Network (ICAN), a community based organisation in Tafelsig, Mitchell’s Plain, hereby forward our position on the 2009 Elections:

As ICAN, we will seek to engage with the masses in terms of their needs. By participating in organisational building, we do not need your vote, rather, we need you to partake in ‘action’ to free us all. Participatory democracy is a necessary in order to achieve freedom for all. We fully support our comrades in the Anti-Eviction Campaign and we support their No Land! No House! No Vote! Campaign.

Also, we would like to add that for true freedom to exist, poverty must die. For poverty to die, its root cause, Capitalism, must be abolished as well.

Down with capitalist elections, down!

Down with imperialism, down!

Down with neo-slavery, down!

Forward to freedom for all, forward!

Forward to the Independent Community Action Network, forward!

Forward to the death of poverty!

Forward to a human life for all!

”We will not be judged through their eyes!

We will not live according to their rules!

We will not be pawns in their game!

We will partake in our own game.

We will make our own rules.

Active participatory democracy,

time to move from the slums of surrender.

Organise to mobilise for the war against poverty.”

Join our journey! If ICAN then UCAN

slavery-peacenotwar3-white


Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: